Resmi Gazete’de bugün (27 Mayıs 2022)

Seren

New member
YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN


7406 Türk Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI


–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Hususunda Yer Alan Cümbüş Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 tarihindeki ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Konseyi sonucunın Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Kimi Mallara Uygulanan Minimum Maktu ve Maktu Vergi fiyatlarının bir daha Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Unsurunun (3) Numaralı Fıkrası Kararının Kimi Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Devri İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

YÖNETMELİK

–– Kombine Nakliyat Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Bildirimi (Seri No: 9)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Tebliğ
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 26/05/2022 tarihindeki ve 10990 Sayılı sonucu

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI


–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 tarihindeki ve 2019/2285 Müracaat Numaralı sonucu

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri