Danıştay’dan yetim maaşı sonucu: Vergi borcundan dolayı kesilemez

Seren

New member
Babasının vefatından daha sonra yetim maaşı alan genç, vergi borcunu ödeyemeyince hakkında icra takibi başlatıldı. Haczin hukuksuz olduğunu öne süren genç, Yönetim Mahkemesi’ne müracaat etti. Mahkeme; davacının çeşitli vergi borçları niçiniyle yetim maaşı hesabına uygulanan haczin kaldırılması ve haczedilen meblağın iadesini yasaya uygun buldu. Vergi Dairesi karara itiraz edince devreye giren Bölge Yönetim Mahkemesi sonucu yerinde buldu. Vergi Dairesi Başkanlığı bu sonucu da temyiz edince devreye Danıştay 3. Dairesi girdi.

2022 yılında emsal nitelikte bir karara imza atan Danıştay, yetim maaşının vergi borcundan dolayı kesilemeyeceğine hükmetti.

Kararda şöyleki denildi: “Davacının bir kısım vergi borçlarının tahsili hedefiyle 5434 sayılı Kanun kararlarına tabi olarak çalışmakta olan babasının vefat etmesi niçiniyle 01/07/1993 tarihinden itibaren almış olduğu mevt aylığının 1/3’ünün 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yolu Hakkında Kanunun 71. hususu uyarınca haczedildiği anlaşılmıştır. 5434 sayılı Kanun çerçevesinde vefat aylığı alanların ödemelerine devam edileceği açıklandıkten daha sonra süreçlerin nasıl yapılacağının sayma yolu ile belirlenmiş olduğu ve bu sayılan kararlar içerisinde hacizle ilgili rastgele bir düzenleme yer almadığı ortadadır. 5510 sayılı Kanun çerçevesinde değinilen aylık ve gelirlerin haczedilebilmesi borçlunun muvafakatine bağlandığı biçimde davacının bu istikamette bir muvafakatinin bulunmadığı anlaşıldığından uygulanan hacizde hukuka uygunluk görülmediği sebebi öne sürülerek dava konusu haciz kaldırılmış, yapılan kesintinin iadesine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar tarz ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz niçinleri sonucun bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Temyize bahis Vergi Dava Dairesi sonucunın onanmasına hükmedilmiştir.”