Kilis 7 Aralık Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile işçi alımı yapıyor! Müracaat bilgileri neler?

Musa

New member
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca Büro Çalışanı, Tekniker, Teknisyen, Takviye İşçisi ve Güvenlik nazaranvlisi takımlarına işçi alımı yapacağını deklare etti. En az lise mezunu adaylar içinden istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, bir daha adaylardan en az 50 KPSS puan koşulu arıyor. Müracaat sürecine ait tüm detaylara ise haberimizde yer verdik.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi işçi alımı müracaatları 1 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 15 şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar gerekli dokümanlar ile bir arada üniversitesinin İşçi Dairesi Başkanlığına şahsen müracaatta bulunacak. Posta, faks, e-mail yahut öteki yolla yapılan müracaatlar kabul edilemeyecek.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Fotoğraflı olacak biçimde kontratlı işçi müracaat formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir).

2- 2022 KPSS (B) kümesi puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç dokümanı.

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanının ıslak imzalı onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu doküman.

4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman.

5- Sertifika yahut doküman istenilen durumlar için evrakın ilan tarihindilk evvel alınmış olmak kaydıyla ilgili evrakın aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı yahut ıslak imzalı onaylı sureti (ilan tarihinden daha sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir).

6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).

7- Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu).

8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman kabul edilecektir).

9- Sıhhat durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.

10-Açık istek beyan formu (Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) temin edilecektir).

BAŞVURU KURALLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususundaki koşullar aranır.

3- Her hangi bir sebeple kamu bakılırsavinden çıkarılmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla bakılırsavini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili mahzuru bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi niçiniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Konseyi sonucu ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak misyon gereği mesai saatleri haricinde ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak.

10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (B) kümesi (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) kümesi (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) kümesi (P94) puanı temel alınacaktır. Ofis çalışanı takımına başvuran adayların en az 60 (altmış), tekniker, teknisyen, muhafaza ve güvenlik ile dayanak işçisi takımlarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.

11- Yurt haricinden alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir dokümanın ibraz edilmesi mecburidir.

12- Muhafaza ve Güvenlik bakılırsavlisi ve Dayanak Çalışanı konumları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sıhhat konseyi (Heyet) raporu istenecektir.

13- Müdafaa ve Güvenlik nazaranvlisi ve Dayanak İşçisi konumları dışındaki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman tabiplerinden alınan bakılırsavini Devamlı Yapmasına Mani Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu bulunmadığına dair rapor istenecektir.

14- Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” yeterince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

RESMİ İLAN METNİ