Yargıtay’dan ‘kırık kargo’ sonucu

Seren

Global Mod
Global Mod
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, hasarlı kargo teslimi konusunda verdiği kararda, kargonun teslim alındığı anda ihtirazi kayıt koyulması gerektiğine hükmetti.

Ev bayanı S.A. bir internet sitesinden Türk Kahvesi makinesi aldı.

İddiaya nazaran, S.A. kargo paketini açtığında makinenin kırık olduğunu bakılırsarek İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etti. Heyet, eserin kıymeti olan 199 TL’nin tüketiciye iadesine hükmetti. Karara kargo şirketi itiraz etti. Kargo şirketi, sonucun iptali için 3. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Davacı kargo şirketi, teslim edilen kolinin davalı tarafınca rastgele bir ihtirazi kayıt konulmadan teslim alındığını, şirket kusurunun bulunmadığını, hakem heyeti sonucunın itirazen incelenerek iptalini talep etti.

Davalı tüketici ise taşıma sürecinden davacının sorumlu olduğunu, eserin taşıma sırasında kırıldığını, davacının kusurlu olduğunu, hakem heyeti sonucunın yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davacı taşıyıcının yolcu ve eşyanın güvenlik ortasında taşınmasından sorumlu olduğu, davacı şirketin üzerine düşen edimi yerine getirmediği, dava konusu edilen kargonun nakli sırasında eserin kırıldığı, davalının kusurunun bulunmadığı nedeni öne sürülerek davanın reddine karar verdi. Karar aleyhine Adalet Bakanlığı tarafınca, davaya mevzu kahve makinesinin hasarlı olarak teslim edildiğine ait fotoğrafların bulunduğu, gönderilen malın teslim alınırken ihtirazi kayıt konulması halinde malın taşıma sırasında hasara uğradığı, ihtirazi kayıtsız teslim alınması halinde ise maldaki hasarın taşıma sırasında oluşmadığı istikametinde bir karine oluşturduğuna dikkat çekerek itiraz etti. Bakanlık; eksik inceleme ile yazılı biçimde karar verilmesinin yordam ve yasaya ters olduğu nedeni öne sürülerek kanun faydasına bozma yoluna başvurdu. Bakanlığın talebi üzerine dava belgesini bir daha inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; taşıyıcının eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından alıcısına teslim edilmesine kadar geçecek mühlet ortasında, eşyanın ziyaından, hasarından yahut teslimindeki gecikmeden doğan ziyanlardan sorumlu olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyleki denildi: “Gönderen yahut gönderilenin, ziya yahut hasar halinde taşıyıcıya karşı haklarını kullanabilmesi için emtia teslim alınırken ihtirazi kayıt koyması, kanunda belirtilen müddetler ortasında ve kanunda belirtilen biçimde bildirimde bulunması gereklidir. Somut olayda davacı taşıma şirketi, gönderinin alıcısına teslim edildiğini, kargonun alıcısı tarafınca rastgele bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeden teslim alındığını tez etmiştir. Davalı taraf, kanıt olarak fotoğraf ve şahit anlatımına dayanmıştır. Mahkemece, evraka sunulan fotoğraflarda taşıma kontratına bahis emtianın kırılmış olduğu, davacı kargo şirketinin üzerine düşen edimi tam olarak yerine getirmediği, davalıya atfedilecek bir kusur bulunmadığı sebebi öne sürülerek davanın reddine karar verilmiştir. Dairemizin yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere hasar ihbarında bulunulmadığı takdirde, eşyanın mukaveleye uygun olarak teslim edildiği istikametinde taşıyıcı lehine bir karine oluşur. Karinenin, aksini ispat külfeti bu durumda alıcıya düşer. Alıcı olan davalı taraf evraka bu istikamette fotoğraf sunmuş ve şahit anlatımına dayanmıştır. Bu durumda mahkemece davalının sunduğu bu kanıtların davacı taşıyan lehine oluşan karinenin aksini ispata kâfi olup olmadığı değerlendirilmeksizin karar verilmesi gerçek görülmediğinden sonucun bozulması gerekmiştir. Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK’nın 363. unsuruna dayalı konun faydasına bozma talebinin kabulü ile kararın sonuca tesirli olmamak üzere kanun faydasına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi.”